Dasar Polisi

PERJANJIAN LESEN PENGGUNA APLIKASI MOBIL

Aplikasi mobil ini (“Applikasi”) disediakan oleh Research Triangle Institute yang menjalankan perniagaan sebagai RTI International (“RTI”) dan atas nama FCDO UK, dilesenkan dan tidak dijual kepada anda. Lesen anda untuk mengguna Applikasi ini tertakluk kepada penerimaan anda terhadap perjanjian lesen pengguna ini (“EULA”). Applikasi yang tertakluk di dalam EULA ini dikenali sebagai “Applikasi Berlesen”. RTI mempunyai semua hak di dalam dan ke atas Applikasi Berlesen yang tertakluk di dalam EULA ini.

 1. Skop Lesen: RTI memberikan anda lesen yang tidak boleh dipindahtangankan untuk mengguna Applikasi Berlesen seperti yang dibenarkan oleh EULA ini. Terma EULA ini akan merangkumi setiap kandungan, bahan atau perkhidmatan yang dapat diakses daripada, atau dibeli di dalam Applikasi Berlesen berserta peningkatan teknikal yang diberikan oleh RTI untuk mengganti atau melengkapkan Applikasi Berlesen yang asal, kecuali sejauh mana peningkatan tersebut disertakan dengan syarat tambahan atau EULA yang dikemaskini. Tanpa keizinan RTI, anda tidak dibenarkan untuk menyebarkan atau menyebabkan Applikasi Berlesen ini dapat diperolehi oleh rangkaian dimana ia boleh digunakan oleh beberapa peranti pada masa yang sama atau memindah, mengagih atau melesensikan Applikasi Berlesen ini. Anda tidah dibenarkan untuk menyalin, merekayasa balik, membongkar, mendapatkan kod sumber, mengubahsuai atau membangunkan aplikasi berdasarkan Applikasi Berlesen yang sedia-ada, atau atas sebarang kemaskini dan mana-mana bahagian Applikasi Berlesen ini (kecuali hanya dan setakat yang mana sekatan di atas adalah dilarang oleh undang-undang, atau sejauh yang diizinkan oleh syarat-syarat perlesenan yang mengatur penggunaan komponen sumber terbuka yang disertakan dengan Applikasi Berlesen ini).
 2. Persetujuan untuk Penggunaan Data: Sebelum menjadi pengguna Aplikasi, anda mesti membaca dan menerima semua terma dan syarat di dalam, dan berhubungan dengan EULA ini, dan anda bersetuju untuk memproses data peribadi anda seperti yang dijelaskan di dalam Dasar Privasi yang mengaitkannya. Berdasarkan ketentuan Dasar Privasi tersebut, akses untuk mengguna Applikasi ini dibatasi untuk orang yang berusia lebih daripada 18 tahun sahaja. Anda bersetuju bahawa RTI boleh mengumpul dan mengguna data teknikal dan maklumat yang berkaitan – ini termasuk dan tidak terbatas pada maklumat teknikal mengenai peranti, sistem dan perisian aplikasi anda, dan periferal – yang dikumpulkan secara berkala untuk mempermudahkan kemasikini perisian, sokongan produk, dan perkhidmatan lain yang disediakan untuk anda (jika ada) yang berkatitan dengan Applikasi Berlesen. RTI boleh menggunakan maklumat ini asalkan ia dalam bentuk yang tidak dapat mengenali anda secara peribadi, untuk memperbaiki produk atau memberikan perkhidmatan dan teknologi kepada anda.
 3. Perkhidmatan yang disediakan oleh Aplikasi. Setelah anda menyelesaikan pendaftaran, Aplikasi berfungsi melalui peranti mudah alih yang mana Aplikasi telah dimuat turun dan dipasang. Selepas anda mendaftar sebagai Pengguna, anda membenarkan Aplikasi menggunakan data anda, dan anda akan dapat mengakses fungsi 'Belajar', 'Misi' dan 'Ganjaran' di bawah Aplikasi melalui akaun peribadi anda ("Akaun"). Anda boleh memperolehi mata ganjaran yang akan dikreditkan ke dalam Akaun anda setelah penyelesaian misi / kursus tertentu yang dibentangkan di bawah Aplikasi. Mata ganjaran yang dikreditkan kepada anda tidak mempunyai nilai wang, bukan merupakan harta anda dan tidak dapat dibeli, dijual, dipindahkan atau ditebus dengan wang tunai. Tertakluk kepada peraturan dan syarat-syarat kami seperti yang ditentukan dan diubah suai oleh kami dari semasa ke semasa, dan tertakluk kepada sebarang had yang dikenakan oleh kami mengikut budi bicara kami, anda boleh menebus mata ganjaran anda dengan mengimbangi harga pembelian barang terpilih ketika melakukan pembelian di laman / kedai terpilih seperti yang disyorkan oleh kami dari semasa ke semasa. Mata ganjaran yang anda tebus akan ditolak dari baki Akaun anda. Kami akan memberitahu anda syarat-syarat mata ganjaran tersebut dari semasa ke semasa.
 4. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Perkhidmatan. Setiap penyumbang kepada Perkhidmatan melalui data, teks, gambar, suara, video dan kandungan lain sepenuhnya bertanggung jawab atas ketepatan, kebolehpercayaan, sifat, pelepasan hak, pematuhan undang-undang dan sekatan undang-undang yang berkaitan dengan sumbangan kandungan mereka. Kami tidak bertanggungjawab atas tindakan atau ketidakaktifan pengguna pihak ketiga, termasuk, tanpa batasan, perkara yang mereka hantar atau tersedia melalui Perkhidmatan kami.
 5. Penamatan. EULA ini berkuat kuasa sehingga ditamatkan oleh anda atau RTI. Anda boleh menamatkan Akaun anda melalui pemberitahuan kepada kami secara bertulis (termasuk melalui e-mel) mengenai keinginan anda. Hak anda di bawah EULA ini akan berakhir secara automatik sekiranya anda tidak mematuhi mana-mana syaratnya. Kami boleh, atas sebab apa pun, mengikut budi bicara kami dan dengan atau tanpa notis atau liabiliti kepada anda atau pihak ketiga, menghentikan Akaun dan ID Pengguna anda secara serta-merta, menghapus atau melupuskan dari Laman web apa-apa kandungan yang berkaitan dengan Akaun dan ID Pengguna anda, dan menarik balik sebarang insentif atau ganjaran yang ditawarkan kepada anda, buat sementara waktu atau selama-lamanya. Alasan untuk tindakan tersebut boleh merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, yang benar atau disyaki (a) tempoh tidak aktif yang berlanjutan, (b) pelanggaran terma atau semangat EULA ini, (c) menyalahi undang-undang, menipu, mengganggu, memfitnah, mengancam atau tingkah laku yang kasar, (d) memperolehi banyak akaun pengguna, (e) penyalahgunaan baucar (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penjualan baucar kepada pihak ketiga, penjualan baucar atau kredit jauh atas nilai muka baucar tersebut, dan/atau berlebihan penggunaan baucar yang tidak normal di Laman), atau (f) tingkah laku yang memudaratkan pengguna lain atau pihak ketiga.
 6. Perkhidmatan Luar. Applikasi Berlesen ini membolehkan akses ke perkhidmatan dan laman web pihak ketiga dan/atau RTI (secara kolektif dan secara individu, “Perkhidmatan Luar”). Anda bersetuju untuk mengguna Perkhidmatan Luar atas risiko anda sendiri. RTI tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan mana-mana Perkhidmatan Luar pihak ketiga, dan tidak akan bertanggungkjawab terhadap sebarang Perkhidmatan Luar pihak ketiga tersebut. Informasi yang dipaparkan oleh Applikasi Berlesen atau Perkhidmatan Luar, termasuk dan tidak terhad kepada maklumat kewangan, perubatan dan lokasi, hanya untuk tujuan maklumat umum dan tidak dijaminkan oleh RTI atau ejennya. Anda tidak akan mengguna Perkhidmatan Luar dengan cara yang melanggar terma EULA ini atau yang melanggar hak harta intelek RTI atau pihak ketiga mana pun. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan Luar untuk menggangu, menyalahgunakan, mengintai, mengancam atau memfitnah mana-mana orang atau entiti, dan bahawa RTI tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan tersebut. Perkhidmatan Luar mungkin tidak disediakan dalam semua bahasa dan mungkin tidak sesuai atau sedia untuk digunakan di lokasi tertentu. Sejauh mana anda memilih untuk mengguna Perkhidmatan Luar tersebut, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang yang tertakluk di dalam Perkhidmatan Luar tersebut. RTI berhak mengubah, menangguhkan, menghapus, melumpuhkan atau mengenakan sekatan, atau menghadkan akses kepada Perkhidmatan Luar pada bila-bila masa tanpa notis dan liabiliti kepada anda.
 7. Tiada Jaminan: Anda mengakui secara jelas dan setuju bahawa penggunaan Applikasi Berlesen ini adalah di atas risiko anda. Berdasarkan kepada undang-undang yang berkaitan, Applikasi Berlesen dan setiap perkhidmatan yang diberikan atau disediakan oleh Applikasi Berlesen disediakan “Sebagaimana adany” dan “Sebagaimana tersedia,” dengan semua kesalahan dan tanpa sebarang waranti, dan dengan ini, pemegang lesen menafikan semua waranti dan kondisi mengenai Applikasi Berlesen dan setiap perkhidmatan, sama ada ternyata, tersirat, atau berkanun, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat dan/atau keadaan kebolehdagangan, kualiti kepuasan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, keberhasilan tenang, dan tidak mengganggu hak pihak ketiga. Tiada maklumat lisan atau bertulis atau nasihat yang diberikan oleh pemegang lesen atau wakil yang dibenarkan boleh dijadikan sebagain jaminan. Jikalau Applikasi Berlesen atau perkhidmatan didapati rosak, anda menanggung semua kos perkhidmatan, pembaikan atau pembetulan yang diperlukan. Beberapa lokasi jurisdikasi tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat atau batasan ke atas hak berkanun pengguna, yang mana, pengecualian di atas mungkin tiada kaitan dengan anda.
 8. Had Tanggungan: Setakat mana yang tidak dilarang oleh undang-undang, pemegang lesen tidak bertanggungjawab atas apa-apa peristiwa kecederaan peribadi atau sebarang gantirugi insiden, khusus atau tidak langsung, termasuk dan tanpa terhad kepada kerosakan, kerugian keuntungan, kehilangan data, gangguan perniagaan, atau sebarang kerosakan atau kerugian komersial yang disebabkan oleh penggunaan Aplikasi Berlesen atau ketidakupayaan penggunaan Aplikasi oleh anda, tanpa mengira teori tanggungan (kontrak, pelanggaran hak, atau lain-lain) walaupun pemegang lesen telah dibertitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Beberapa lokasi jurisdikasi tidak membenarkan pembatasan tanggungan terhadap kecederaan peribadi, atau kerosakan insiden, yang mana, pengecualian di atas tiada kaitan dengan anda. Dalam apa jua keadaan, tanggungjawab RTI kepada anda untuk semua kerosakan (selain daripada yang dikehendaki oleh undang-undang dalam kes yang melibatkan kecederaan diri) tidak melebihi Lima Puluh Dolar Amerika Syarikat (A.S.$50.00). Pembatasan ini akan berlaku walapun penawar yang dinyatakan di atas gagal untuk menepati tujuan utamanya.
 9. Pengunaan Lesen. Anda tidak boleh menggunakan atau eksport atau eksport semula Applikasi Berlesen kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang Amerika Syarikat dan undang-undang Malaysia dimana Applikasi Berlesen ini diperolehi. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan Applikasi Berlesen ini untuk tujuan yang dilarangkan oleh undang-undang Amerika Syarikat atau Malaysia, termasuk, tanpa batasan, pengembangan, reka bentuk, pembuatan atau pengeluaran senjata nuklear, peluru berpandu, atau senjata kimia atau biologi.
 10. Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini merangkumi kesemua perjanjian di antara anda dan RTI yang menentukan penggunaan Applikasi anda, menggantikan sebarang perjanjian sebelum ini yang berkenaan dengan perkara yang sama antara anda dan RTI. Sekiranya mana-mana bahagian Perjanjian ini tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, bahagian tersebut harus ditafsirkan dengan cara yang konsisten dengan undang-undang untuk mencerminkan sedekat mungkin niat awal pihak-pihak, dan bahagian-bahagian yang selebihnya akan tetap berkuatkuasa dan berkesan. Kegagalan RTI untuk mengegakkan hak atau ketentuan perjanjian ini tidak akan menjadi pengabaian dari peruntukan tersebut ataupun peruntukan lain. RTI tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan memenuhi sebarang kewajiban atas sebab-sebab di luar kawalannya.
 11. Undang-undang Tadbiran. EULA ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Amerika Syarikat dan Malaysia. Anda setuju untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan dan peraturan setempat, negeri, persekutuan dan negara untuk penggunaan Applikasi anda. Penggunaan Perkhidmatan ini mungkin juga tertakluk kepada undang-undang lain. Tiada pekerja atau ejen RTI mempunyai kuasa untuk mengubah perjanjian ini.
 12. Penguatkuasaan. Dengan ini, anda memberikan RTI hak untuk mengambil langkah yang RTI yakin wajar atau sesuai untuk menegakkan dan/atau mengesahkan pematuhan dengan mana-mana bahagian Perjanjian ini. Anda bersetuju bahawa RTI berhak, tanpa kewajiban kepada anda, untuk mengungkapkan data dan/atau maklumat kepada pihak berkuasa penegak hukam, pegawai pemerintah dan/atau pihak ketiga, seperti mana yang RTI percaya ianya diperlukan atau sesuai untuk menegakkan dan/atau mengesahkan pematuhan mana-mana bahagian dalam Perjanjian ini.
 13. Sekiranya anda menpunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai terma-terma yang dirangkumi di dalam EULA ini, atau mempunyai masalah yang dibangkitkan di sini atau di dalam Aplikasi, sila hubungi kami di: [email protected].
 14. Kemaskini pada: 19 Februari 2021

Better Health Programme Malaysia Dasar Privasi

 1. Introduksi

  RTI International merekabentuk aplikasi mobil ini untuk FCDO UK. RTI International mengambil tanggungjawabnya di bawah undang-undang dan peraturan privasi yang berkenaan ("Undang-undang Privasi") dengan serius dan komited untuk menghormati hak privasi serta melindungi maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini (“Dasar”) menetapkan cara di mana maklumat peribadi yang diberikan kepada kami oleh anda di bawah Better Health Program digunakan, diungkapkan dan dijaga oleh RTI. Dasar ini berkuatkuasa setiap kali dan di mana sahaja kami mengumpulkan maklumat peribadi anda selama anda mengambil bahagian dalam program ini. Ini termasuk ketika anda menggunakan laman web kami, aplikasi mobil, perkhidmatan elektronik, laman rangkaian social atau platform digital yang lain, jadi sila baca Dasar ini dengan teliti. Dengan terus menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan syarat-syarat Dasar ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat Dasar ini, jangan berikan maklumat peribadi anda kepada kami atau berinteraksi dengan laman web ini.
  1. Tentang RTI International
   RTI International menjalankan Better Health Program di Malaysia dan merupakan sebuah institusi penyelidikan bebas-keuntungan (non-profit) yang berdedikasi untuk memperbaiki keadaan manusia. Kami menggabungkan ketelitian saintifik dan kepakaran teknikal dalam sains sosial dan makmal, kejuruteraan, dan pembangunan antarabangsa untuk memberikan penyelesaian demi memenuhi keperluan kritikal pelanggan di seluruh dunia. Dasar ini diguna pakai oleh semua syarikat yang dimiliki oleh RTI International.
  2. Tentang Dasar ini

   Dasar ini menjelaskan apa maklumat peribadi yang kami kumpulkan mengenai anda, bagaimana kami menggunakannya, bila kami mendedahkan maklumat tersebut dan langkah-langkah yang kami ambil untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda dijaga dengan selamat. Kami juga menjelaskan hak anda berkenaan dengan maklumat peribadi anda.

   Harap maklum bahawa aplikasi mobil (‘Aplikasi’), laman web dan platform digital lain mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga/platform digital yang disediakan untuk kemudahan anda atau untuk operasi Aplikasi ini. RTI hanya bertanggungjawab terhadap amalan privasi dan keselamatan platform digital kami sendiri. Kami mengesyorkan agar anda memeriksa dasar dan prosedur privasi dan keselamatan setiap laman web/ platform digital lain yang anda lawati walaupun ia dihubungkan dengan Aplikasi ini.

  3. Cara mengubungi kami mengenai maklumat peribadi anda atau Dasar ini

   Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tambahan mengenai Dasar ini atau tentang bagaimana maklumat peribadi anda digunakan, diungkapkan atau disimpan oleh program ini, sila e-mel kami di [email protected] atau tulis surat kepada kami ke alamat berikutnya:

   RTI Malaysia
   Suite 5.2 & 5.3, Nucleus Tower, Jalan PJU 7/6, Mutiara Damansara, 47820 Petaling Jaya, Selangor

 2. Pengumpulan Maklumat Peribadi Anda

  1. "Maklumat Peribadi" bermaksud data atau maklumat mengenai individu, samada benar atau tidak, yang boleh menyebabkan individu tersebut di kenal pasti, yang mana sesebuah organisasi mempunyai akses atau mungkin mempunyai akses.
  2. Maklumat peribadi anda mungkin dikumpulkan:
   1. semasa anda mengakses, mendaftar dan / atau menggunakan perkhidmatan kami atau laman web ini, atau membuka akaun dengan kami;
   2. apabila anda memasukkan maklumat anda ke dalam borang di laman web ini dan menghantar borang itu, sama ada online atau secara fizikal;
   3. semasa anda membuat perjanjian atau memberikan dokumentasi atau maklumat lain mengenai interaksi anda dengan kami, atau semasa anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami, atau mengunjungi mana-mana halaman online yang memaparkan kandungan kami;
   4. semasa anda berinteraksi dengan kami, seperti melalui panggilan telefon (yang mungkin dirakam), surat, platform media sosial dan e-mel;
   5. semasa anda menggunakan perkhidmatan elektronik kami, atau berinteraksi dengan kami melalui Aplikasi kami atau menggunakan perkhidmatan di laman web kami untuk mengakses kandungan kesihatan, menu dan item kesihatan, ganjaran dan insentif;
   6. apabila anda mengaitkan akaun Aplikasi kesihatan digital anda dengan media sosial atau akaun luaran anda atau menggunakan fungsi media sosial yang lain, sesuai dengan dasar penyedia; atau
   7. semasa anda menyerahkan maklumat peribadi anda kepada kami atas sebab apa pun.
   Contoh-contoh di atas adalah tidak menyeluruh dan ia menetapkan beberapa contoh-contoh biasa apabila data peribadi tentang anda boleh dikumpulkan.
  3. RTI menetapkan definisi ‘Maklumat Peribadi’ sebagai maklumat yang mengenal pasti anda secara langsung atau tidak langsung, yang apabila digabungkan dapat mengenali anda seperti: -
   1. nama;
   2. alamat;
   3. alamat e-mel;
   4. nombor telefon;
   5. tarikh lahir;
   6. jantina;
   7. bangsa;
   8. etnik;
   9. alamat protokol internet (IP); dan
   10. geolokasi.
   Kami juga dapat menyimpulkan negara lokasi anda dari alamat IP yang telah anda gunakan untuk mengakses platform digital kami. Kami akan mengumpulkan maklumat mengenai anda semasa anda mengikuti program ini.
  4. Maklumat Peribadi dikumpulkan pada tiga (3) peringkat ketika penglibatan anda dengan Aplikasi:
   1. Pendaftaran oleh pengguna: Untuk menyertai program ini, semasa pendaftaran, kami mengumpul maklumat nama sukarelawan kesihatan komuniti (CHV) & anggota masyarakat (CM), nombor telefon bimbit, tarikh lahir, jantina, etnik, tempat tinggal lokasi dan status orang kurang upaya. Dari perniagaan tempatan, kami mengumpulkan maklumat mengenai nama syarikat, nombor pendaftaran, alamat, nama orang yang bertanggungjawab, nombor hubungan dan pangkat.
   2. Di bawah platform e-learning, kami mengumpulkan maklumat mengenai masa log masuk, lokasi, corak penggunaan kandungan dan jawapan kuiz.
   3. Untuk tugas dan misi yang berkaitan dengan kesihatan, dari CHV & CM, kami mengumpulkan masa log masuk, lokasi dan corak menyelesaikan tugas / misi. Dari perniagaan tempatan, kami mengumpulkan maklumat produk atau perkhidmatan termasuk nama, keterangan dan produk yang ditebus melalui ganjaran di bawah Aplikasi ini.
 3. Penggunaan Maklumat Peribadi Anda

  1. Kami mungkin menggunakan, mendedahkan dan / atau memproses maklumat peribadi anda untuk satu atau lebih tujuan berikut:
   1. untuk mempertimbangkan dan / atau memproses permohonan anda dengan kami;
   2. untuk mengurus, mengendalikan, menyediakan dan / atau mentadbir penggunaan dan / atau akses anda ke Perkhidmatan dan laman web kami, serta hubungan dan akaun pengguna anda dengan kami;
   3. untuk menyesuaikan pengalaman anda melalui Perkhidmatan dengan menampilkan kandungan mengikut minat dan pilihan anda, menyediakan kaedah yang lebih pantas untuk anda mengakses akaun anda dan menyerahkan maklumat kepada kami dan membolehkan kami menghubungi anda, jika perlu;
   4. untuk mentadbir ganjaran dan insentif gamifikasi dengan mengesan data penglibatan CHV dan CM mengenai pengumpulan mata dan penebusan ganjaran, serta pendaftaran ganjaran untuk perniagaan tempatan;
   5. untuk mengeluarkan pemberitahuan kepada pengguna dengan menjejaki data interaksi respons CHV dan CM;
   6. untuk menguatkuasakan syarat Perkhidmatan kami atau sebarang perjanjian lesen pengguna akhir yang berlaku;
   7. untuk melindungi keselamatan diri dan hak, harta benda atau keselamatan orang lain;
   8. untuk mengekalkan dan mentadbir sebarang kemas kini perisian dan / atau kemas kini dan sokongan lain yang mungkin diperlukan dari semasa ke semasa untuk memastikan kelancaran Perkhidmatan kami;
   9. untuk menjalankan aktiviti penyelidikan, analisis dan pengembangan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, analisis data, tinjauan, pengembangan produk dan perkhidmatan dan / atau profil), untuk menganalisis bagaimana anda menggunakan Perkhidmatan kami, untuk meningkatkan Perkhidmatan atau produk kami dan / atau untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda;
   10. untuk menghasilkan statistik dan penyelidikan untuk pelaporan dalaman dan undang-undang dan / atau keperluan penyimpanan rekod;
   11. untuk mencegah atau menyiasat sebarang pelanggaran sebenar atau disyaki pelanggaran syarat perkhidmatan kami, penipuan, aktiviti tidak sah, peninggalan atau salah laku, sama ada berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda atau perkara lain yang timbul dari hubungan anda dengan kami;
   12. untuk menyimpan, menghoskan, menyandarkan (sama ada untuk pemulihan bencana atau sebaliknya) data peribadi anda, sama ada di dalam atau di luar bidang kuasa anda;
   13. apa-apa tujuan lain yang kami maklumkan pada anda semasa mendapat persetujuan anda.
   (secara kolektif, "Tujuan").
  2. Anda mengakui, menyetujui dan bersetuju bahawa kami boleh mengakses, menyimpan dan mendedahkan maklumat dan kandungan akaun anda jika diperlukan di bawah undang-undang atau menurut perintah mahkamah atau oleh mana-mana pihak berkuasa pemerintah atau pengawal selia yang mempunyai bidang kuasa ke atas kami dan di bawah kepercayaan bahawa pemeliharaan atau pendedahan akses sedemikian adalah wajar untuk:
   1. mematuhi undang-undang;
   2. mematuhi permintaan dari mana-mana pihak berkuasa pemerintah atau pengawal selia yang mempunyai bidang kuasa terhadap kami;
   3. menguatkuasakan syarat Perkhidmatan kami atau Dasar Privasi ini; dan (d) membalas terhadap sebarang tuntutan dan ancaman yang diajukan terhadap kami atau tuntutan lain yang mana kandungan Aplikasi melanggar hak pihak ketiga.
 4. Perlindungan dan Penyimpanan Maklumat Peribadi Anda

  1. Kami akan menyimpan Maklumat Peribadi mengikut Dasar Privasi dan / atau undang-undang lain yang berkenaan. Data peribadi pengguna terdapat di sebalik rangkaian yang dijamin dan hanya boleh diakses oleh sebilangan pekerja yang mempunyai hak akses khas ke sistem tersebut.
  2. Kami mungin melengkapkan Maklumat Peribadi yang anda berikan dengan maklumat lain yang kami peroleh dari urusan kami dengan anda atau yang kami terima dari organisasi lain, misalnya, penaja dan rakan kongsi kami.
  3. Jika anda berhenti menggunakan Laman ini, atau kebenaran anda untuk menggunakan Laman dan / atau Perkhidmatan ditamatkan, kami boleh terus menyimpan, menggunakan dan / atau mendedahkan data peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini dan kewajipan kami di bawah Undang-undang Privasi. Tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, kami boleh melupuskan data peribadi anda dengan selamat tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda.
 5. Pengumpulan Maklumat dari Individu di luar Amerika Syarikat

  Harap dimaklumkan bahawa pejabat utama RTI berada di Amerika Syarikat. Sekiranya anda berada di luar Amerika Syarikat dan dan memberikan data anda kepada RTI, kami akan mengambil langkah yang sepatutnya untuk memastikan bahawa maklumat anda dilindungi selaku Dasar ini dan Undang-undang Perlindungan Data di Malaysia. Selain daripada itu, Kesatuan Eropah telah menetapkan polisi perlindungan data yang berkuatkuasa pada 25 Mei 2018 yang dikenali sebagai General Data Protection Regulation (“GDPR”). Peraturan ini sah di negara-negara dalam Europen Union (“EU”) dan pemindahan data di luar EU. GDPR mengehadkan syarikat-syarikat di EU daripada memindahkan data peribadi mengenai individu ke Amerika Syarikat, kecuali jika ia dijalankan dengan perlindungan yang memadai. Untuk memberi perlindungan yang memadai dan membenarkan pembekal kami mengatasi sekatan pemindahan data yang ditetapkan oleh GDPR dengan menggunakan klausa kontrak standard. Pemindahan data juga boleh dijalankan ketika RTI dapat persetujuan anda atau permindahan ini diperlukan untuk RTI menjalankan syarat berdasarkan kontrak yang anda telah jalani dengan RTI. RTI telah melaksanakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai supaya penggunaan data peribadi anda memnuhi kehendak GDPR. Di bawah GDPR, individu yang berada di EU/EEA dibenarkan untuk mendapat perlindungan tersebut untuk data peribadi anda.

  Hak untuk akses – Anda berhak meminta RTI untuk salinan data peribadi anda. Kami mungkin mengenakan sedikit bayaran untuk perkhidmatan ini.

  Hak untuk pembetulan – Anda berhak meminta agar RTI membetulkan setiap maklumat yang anda percayai tidak tepat. Anda juga berhak meminta RTI untuk lengkapkan maklumat yang anda percaya tidak lengkap

  Hak penghapusan – Anda berhak meminta agar RTI menghapuskan data peribadi anda dalam keadaan tertentu.

  Hak untuk menyekat pemprosesan – Anda berhak meminta RTI untuk menyekat pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu.

  Hak untuk memproses – Anda berhak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda dalam keadaan tertentu.

  Hak untuk pemindahan data – Anda berhak meminta RTI memindahkan data yang telah kami kumpulkan ke organisasi lain, atau langsung kepada anda dalam keadaan tertentu.

  Sekiranya anda membuat permintaan, kami mempunyai satu bulan untuk menjawab anda. Sekiranya anda ingin mengunakan hak-hak tersebut, sila hubungi kami di e-mel kami: [email protected]

  Atau tulis surat kepada kepada kami:

  RTI Malaysia
  Suite 5.2 & 5.3, Menara Nukleus, Jalan PJU 7/6, Mutiara Damansara, 47820 Petaling Jaya, Selangor.

  Dalam keadaan di mana kami mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga, kami akan memastikan bahawa maklumat anda dilindungi.

 6. Notifikasi tentang Pendedahan Maklumat Anda

  1. Cookies
   Seperti pengendalian laman web lain, kami menggunakan teknologi standard yang dikenali sebagai Cookies di laman web kami. Cookies adalah sebahagian kecil maklumat yang disimpan oleh pengimbasan anda dicakera keras komputer anda dan ia digunakan untuk menyimpan cara anda menavigasi laman web ini.
  2. Keselamatan maklumat

   Kami mengambil tanggungjawab yang serius terhadap keselamatan maklumat peribadi anda dan menggunakan prosedur keselamatan yang sepatutnya untuk melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada RTI. Apabila anda menyerahkan maklumat anda kepada kami, kami akan menggunakan teknologi enkripsi Secure Sockets Layer (SSL) standard untuk melindungi maklumat anda. Di samping itu, kami mempunyai prosedur keselamatan untuk melindungi system berataskan kertas dan pengkalan data komputer daripada kehilangan dan penyalahgunaan dan hanya membenarkan akses kepada mereka apabila diperlukan, dan menggunakan mereka dibawah garis panduan yang ketat mengenai penggunaan mereka.

   Sekiranya kata laluan diperlukan untuk mengakses platform digital kami, anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan kata laluan anda. Jangan berkongsi atau mendedahkan kata laluan anda kepada orang lain.

   Walaupun RTI yakin langkah-langkah keselamatan ini memadai, tiada kaedah pemindahan melalui internet atau kaedah penyimpanan selamat sepenuhnya. Harap maklum bahawa walaupun kami berusaha sedaya upaya untuk menjaga keselamatan maklumat anda, risiko maklumat peribadi anda disalahgunakan masih ada, dan kami tidak dapat memberi jaminan keselamatan mutlak.

  3. Pemantauan dan Analisis
   Kami memantau aktiviti pengguna aplikasi kami dengan Firebase dan Google Analytics. Mereka mengesan dan mencatat bagaimana pengguna menavigasi aplikasi pada setiap lawatan.
  4. Penyimpanan Data
   Kesemua maklumat pengguna di simpan di pelayan awan dengan pusat datanya terletak di Malaysia
 7. Privasi untuk Kanak-kanak

  RTI tidak mengumpul data dari kanak-kanak dan tidak mempunyai objektif untuk memberi akses ke mana-mana bahagian laman ini untuk kanak-kanak di bawah usia tiga belas (13) tahun, dimana penggunaan tersebut dilarangkan. Laman ini direkabentuk dengan tujuan penggunaan oleh orang dewasa sahaja. Dengan menggunakan laman yang dilindungi oleh Dasar ini, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun.
 8. Menarik balik Kebenaran, Meminta Akses, atau Membetulkan Maklumat Peribadi Anda

  1. Anda boleh membetulkan atau mengemas kini maklumat peribadi anda bila-bila masa dengan menghantar e-mel kepada kami di [email protected]. Sila sertakan nama, alamat, tarikh lahir dan alamat e-mel apabila anda menguhubungi kami demi membantu kami memastikan bahawa kami hanya menerima pindaan daripada orang yang sah. Kami menyarankan anda untuk mengemaskini maklumat peribadi anda dengan segeranya sekiranya ada perubahan.
  2. Kami akan menyimpan maklumat anda dengan selamatnya untuk waktu yang sesuai dan mengikuti undang-undang yang berkaitan. Sekiranya anda ingin mengemukakan permintaan untuk melupuskankan data anda, sila tulis kepada kami di [email protected]. Anda berhak untuk menerima salinan maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda. Sila tulis kepada kami di alamat di atas jika anda ingin melaksanakan hak ini.
 9. Perubahan Dasar Privasi

  Kami berhasrat untuk memenuhi taraf yang tinggi, justeru itu, dasar dan prosedur kami sentiasa dikaji. Dari masa ke masa, kami akan mengubah Dasar Polisi ini. Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda supaya menyemak halaman ini secara berkala untuk akses ke versi terkini.
 10. Tempat Pertanyaan atau Aduan

  Sekiranya anda mempunyai aduan mengenai maklumat peribadi anda dan Dasar Polisi ini, sila tulis kepada kami di alamat di atas.
 11. Syarat Perkhidmatan

  Sila baca juga syarat Perkhidmatan yang tertakluk di bawah Perjanjian Lesen Pengguna Aplikasi Mobil (EULA) yang menetapkan penggunaan, penafian dan batasan tanggungjawab yang mengatur penggunaan laman and Perkhidmatan yang berkaitan.